Vilkår & Betingelser

Vilkår og betingelser for Experticons tjenesteydelser

Medmindre andet er skriftligt aftalt finder disse vilkår og betingelser (herefter ”Vilkårene”) anvendelse på de tjenesteydelser som Experticon ApS (herefter ”Experticon”) tilbyder til kunder (herefter ”Kunden”).

 

Experticon vil udføre alle tjenesteydelser med den fornødne fokus og professionalisme, som er påkrævet af den med Kunden aftalte opgave (herefter ”Opgaven”). Opgaven omfatter de tjenesteydelser som er aftalt med Kunden, men for god ordens skyld vil Experticons tjenesteydelser aldrig omfatte rådgivning om skatteret og konkursret. Endvidere bemærkes, at Experticon ikke er et advokatfirma, og at dets ansatte og konsulenter ikke agerer i rollen som advokat i forbindelse med Opgavens løsning, uanset om de pågældende ansatte/konsulenter måtte have advokatbestalling.

 

Begge parter vil sørge for at informere hinanden og kommunikere åbent om Opgaven og de risici der er forbundet hermed. Kunden er forpligtet til rettidigt at udlevere al nødvendig information, vejledning og dokumentation til Experticon med henblik på at sikre, at Experticon får mulighed for at levere sine tjenesteydelser effektivt og rettidigt. 

 

Parterne kan aftale en fast pris for visse typer Opgaver. Medmindre en fast pris er aftalt, vil afregning ske på baggrund af en pris per time, dag eller måned. Et eventuelt prisoverslag eller -estimat er ikke bindende for Experticon, men Experticon vil informere Kunden så snart det bliver evident at Kunden ikke længere kan regne med et prisoverslag eller -estimat.

 

Experticon vil fakturere Kunden hver måned og betalingsbetingelserne er tredive (30) dage netto. Alle priser er angivet uden moms, som vil blive lagt oven i de aftalte priser. Aftalte priser omfatter ikke eventuelle omkostninger som Experticon måtte blive påført som en direkte følge af Opgavens løsning eller Kundens instruktioner. Sådanne omkostninger vil således blive faktureret særskilt. Hvis betaling ikke sker rettidigt, vil Experticon opkræve renter og eventuelle gebyrer fra Kunden i overensstemmelse med dansk ret.

 

Experticons maksimale ansvar overfor Kunden er begrænset til honoraret for den pågældende Opgave eller til DKK 2,5 million, hvis dette beløb er lavere. Kunden kan kun rejse ansvars-/erstatningssager overfor Experticon og kan således ikke rejse krav direkte overfor Experticons medarbejdere, partners og freelancers, medmindre det kan bevises, at de har handlet forsætligt. Et krav om erstatning skal reduceres med eventuelle beløb, som måtte blive udbetalt til Kunden fra forsikringer eller fra tredjeparter på baggrund af kontraktlige rettigheder eller garantier Kunden måtte have opnået. Ingen part er ansvarlig over for den anden part for indirekte tab, såsom driftstab, tab af muligheder, profit, data eller omsætning, medmindre den pågældende part har handlet groft uagtsomt eller med forsæt.

 

Experticon kan benytte tredjemands software eller hardware (herefter ”IT-løsninger”) i forbindelse med Opgavens løsning med henblik på at kunne samarbejde effektivt med Kunden. Sådanne IT-løsninger vil være baseret på generelt accepterede sikkerhedsniveauer og -standarder. Kunden bør undersøge og sikre sig, at de pågældende IT-løsninger lever op til Kundens sikkerhedskrav, før de tages i brug af Kunden.

 

Experticon vil ikke videregive eller offentliggøre fortrolige oplysninger, som Experticon måtte have modtaget fra Kunden, medmindre dette er en forudsætning for at kunne løse Opgaven og er aftalt med Kunden. Medmindre andet er aftalt, må Experticon oplyse i markedsføringsmateriale eller på Experticons hjemmeside, at Experticon har bistået Kunden, uden dog at oplyse karakteren af Opgaven.

 

Medmindre andet er aftalt, tilhører alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle rettigheder genereret i forbindelse med Opgavens løsning Experticon, idet Kunden dog har en uindskrænket brugsret hertil.

 

Medmindre andet er aftalt, kan begge parter på ethvert tidspunkt opsige Opgaven med et skriftligt varsel. Hvis Opgaven opsiges og opsigelsen ikke skyldes Experticons misligholdelse af Vilkårene, er Kunden forpligtet til at kompensere Experticon for det arbejde der er udført indtil opsigelsen og for eventuelle omkostninger afholdt af Experticon i forbindelse med Opgavens løsning.

 

Opgaven og forholdet mellem Experticon og Kunden skal være underlagt dansk ret med undtagelse af danske lovvalgsregler. Medmindre andet er aftalt med Kunden skal eventuelle tvister mellem Experticon og Kunden vedrørende Opgaven eller Vilkårene og/eller misligholdelse heraf afgøres af Odense byret.

Vilkår for brug af Hjemmesiden


1. Generelt

Experticon ønsker at alle oplysninger på experticon.com (herefter ”Hjemmesiden”) er korrekte og retvisende og overholder alle regler, herunder ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder.

 

Hvis en bruger af Hjemmesiden har den opfattelse, at informationerne på Hjemmesiden ikke er korrekte eller overtræder regler, ønsker Experticon at blive oplyst herom på info@experticon.com, idet Experticon så vil rette/ændre de pågældende informationer.

 

2. Sikkerhed på Hjemmesiden 

Hjemmesiden anvender den nyeste sikkerhedsteknologi og har generelt et højt sikkerhedsniveau.

 

3. Brug af cookies 

Experticons cookie-politik kan findes nedenfor.

 

4. Ansvar 

Experticon er kun ansvarlig i tilfælde af fortsæt eller grov uagtsomhed og kan på intet tidspunkt blive gjort erstatningsansvarlig for driftstab eller andre indirekte tab som følge af brugeres brug af Hjemmesiden.

 

5. Tvistløsning og lovvalg 

Eventuelle tvister mellem Experticon og brugere af Hjemmesiden skal løses ved Odense Byret efter dansk ret med undtagelse af danske lovvalgsregler.

Cookiepolitik


1. Selskabsoplysninger

Experticon ApS
CVR.nr: 36454903
c/o Amalie 6 ApS
Amaliegade 6, 2. tv.
DK-1256 København K
Cell: (+45) 2280 9045
Email: info@experticon.com

 

2. Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller tilsvarende for at kunne genkende den i forbindelse med at du benytter Hjemmesiden. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. 

 

3. Slet eller bloker for cookies

Du kan finde information om hvordan du sletter eller blokerer for cookies her:


http://minecookies.org/cookiehandtering

 

4. Formålet med cookies på Hjemmesiden:

Formålet med benyttelse af cookies er:

 

-        Teknisk funktionalitet, så Hjemmesiden kan huske dine indstillinger.

-        Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger Hjemmesiden og kan dokumentere dette over for eventuelle annoncører.

 

Hjemmesiden anvender cookies fra en følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

 

-        Google Analytics

 

5. Google Analytics
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på Hjemmesiden.

 

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her:

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Databeskyttelses Politik


1. Behandling af persondata

Personoplysninger behandles i overensstemmelse med persondataforordningens regler.

 

Personoplysninger bruges til at gennemføre den tjenesteydelse, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

 

Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til din og andres brug af Hjemmesiden.

 

Endelig kan dine kontaktoplysninger blive benyttet til at sende dig nyhedsbreve, oplysninger om karriereudvikling/jobmuligheder eller oplysninger om seminarer og konferencer afholdt af Experticon.

 

Hvis du sender os dit CV med håb om at vi kan hjælpedig med din karriereudvikling, vil et sådant CV kun blive opbevaret i en periode på to (2) år, medmindre der indhentes samtykke til opbevaring i yderligere to (2) år.

 

Personoplysninger om kandidater til konkrete stillinger slettes senest seks (6) måneder efter, at rekrutteringsprocessen er afsluttet. Dette inkluderer tests, herunder personlighedstests og kognitive tests. Personoplysninger om ansatte kandidater kan gemmes længere på grundlag af samtykke og slettes senest to (2) år efter ansættelsen.

 

2. Dine rettigheder som datasubjekt

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Dog påvirker det ikke behandlingen eller videregivelsen af personoplysninger forud for tilbagekaldelsen af samtykket.


Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder:


-         Retten til indsigt i dine personoplysninger

-         Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger

-         Retten til at få slettet personoplysninger

-         Retten til at få begrænset behandlingen af personoplysninger

-         Retten til dataportabilitet

-         Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger


Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du kontakte os ved brug af kontaktoplysningerne ovenfor.

 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

3. Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataforordningen skal personoplysninger opbevares ved brug af relevante tekniske og organisatoriske sikkerhedsforholdsregler. Experticon gemmer data, herunder personoplysninger, sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved brug af velrenommerede leverandører og sikrer at adgangen til data er begrænset i relevant omfang. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om data behandles forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som datasubjekt.

 

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Copyright 2018, Experticon   -   Vilkår, Betingelser og Politikker

>